Słowo Krzyża

Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów.

Pismo powstało na podstawie dekretu o. Andrzeja Jakimiaka CP, prowincjała polskiej prowincji zakonnej Pasjonistów z dnia 27. 01.2007 (L.dz. 12/07/SK). W dekrecie powołującym do istnienia to czasopismo, czytamy: „Decyzją Kurii Prowincjalnej, podjętą na posiedzeniu 27 stycznia 2007 r. powołuję do istnienia rocznik teologiczno-historyczny Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów. Będzie on kontynuacją tradycji naszej Prowincji, która od dziesięcioleci wydawała pismo zajmujące się publikowaniem materiałów dotyczących naszej duchowości i historii, założone przez o. Michała Stolarczyka, kontynuowane przez oo. Pawła Lubeckiego i Jerzego Chrzanowskiego. Słowo Krzyża pełniło bardzo ważną rolę, bowiem dla zakonników naszego Zgromadzenia było głównym, a czasem jedynym materiałem informacyjnym i formacyjnym. Dzięki, ledwie czytelnym nieraz, stronicom pisanym na maszynie, na przebitkowym papierze, realizowała się formacja permanentna, utrwalała pamięć o naszej przeszłości.

Po śmierci o. Michała redagowaniem Słowa Krzyża zajął się o. Paweł Lubecki. Po nim długoletnim redaktorem został o. Jerzy Chrzanowski. Praca tych trzech zakonników zaowocowała grubo ponad setką numerów. Były one przeznaczone dla odbiorcy wewnętrznego. Podobny zasięg miała większość materiałów publikowanych przez Centrum Duchowości Pasyjnej Evangelium Passionis (Teksty i studia z duchowości Zgromadzenia Męki Pańskiej). Dziś nasza Prowincja chce podjąć nowe wyzwanie: przedstawić naszą tradycję, historię i nasz dorobek intelektualny na szerszym forum.

W sposób szczególny czujemy się też, jako pasjoniści, odpowiedzialni za zorganizowanie forum wymiany myśli w dziedzinie teologii Krzyża. Ten dział naszej aktywności kultywowany był przez naszą Prowincję w formie sympozjów interdyscyplinarnych (Lublin – 1977 r., Olsztyn – 2001 r., Warszawa – 2003 r.). Obecnie chcemy nadać temu wysiłkowi charakter systematyczny, prowadzący do wydawania rocznika teologicznego.

Utworzenie czasopisma naukowego Słowo Krzyża jest inicjatywą, która stała się możliwa dzięki stałemu wysiłkowi Prowincji, by kształcić ludzi w różnych dziedzinach nauki, zwłaszcza w teologii. Wysiłek ten może dziś zaowocować nie tylko tym, że mamy pośród siebie wielkie nazwiska, łatwo rozpoznawalne w świecie naukowym dzięki znaczącym osiągnięciom. Dziś można mówić o tym, że cała wspólnota prowincjalna stanowi społeczność dobrze przygotowaną do udziału w życiu intelektualnym.

Słowo Krzyża będzie rocznikiem, w którym obecna będzie tematyka biblijna i teologiczna związana z teologią krzyża, duchowością pasyjną i dziedzictwem duchowym zgromadzenia pasjonistów oraz historią naszego zgromadzenia oraz kultu Męki Pańskiej. Do tych trzech głównych działów pisma dodać jeszcze należy polskojęzyczną bibliografię pasyjną oraz dział recenzji.

Wypada mieć nadzieję, że to nowe czasopismo naukowe wypełni pewną lukę wśród wydawnictw teologicznych w Polsce, wśród których brakowało forum poświęconego teologii krzyża. Pismo stać się może dzięki temu ważną płaszczyzną wymiany myśli teologicznej, nie tylko katolickiej. Teologia krzyża jest bowiem od lat płodnym terenem, na którym rozwija się myśl ekumeniczna. Teologia krzyża jest też ważnym elementem łączącym różne dziedziny teologii: od biblistyki i patrologii, poprzez teologię fundamentalną, systematyczną, moralną aż po teologię praktyczną (katechetyka, homiletyka, teologia pastoralna). Krzyż okazuje się znakiem jedności w teologii i w życiu różnych wspólnot chrześcijańskich.

Krzyż jest jednak dla nas także, jeśli nie przede wszystkim, znakiem naszej tożsamości. Dotyczy to całego chrześcijaństwa, ale zwłaszcza pasjonistów, którzy krzyż noszą w swym sercu. Krzyż przeżywany i doświadczany – oto treść historii i duchowości, z którą się utożsamiamy i która chcemy zgłębiać. Działy poświęcone duchowości i historii, jakie pragniemy prowadzić w naszym czasopiśmie, są pomyślane przede wszystkim jako forma dzielenia się we wspólnocie zakonnej i we wspólnocie Kościoła bogactwem naszego charyzmatu i jego realizacji. Nie chcemy ograniczać się tylko do problematyki związanej z Polską i z obecnością pasjonistów w naszym kraju. Zamiarem naszym jest przedstawianie na gruncie polskim różnych form życia pasjonistów, osadzonych w kontekście różnych epok i części świata. Równie, jak nasze własne dziedzictwo, jest nam bliska każda forma życia i duchowości chrześcijańskiej, w której Krzyż jest fundamentem”.

W dniu 17 listopada 2011 r. decyzją Rady Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie powstała Samodzielnej Katedry Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej. Przejęła ona wydawanie Słowa Krzyża w imieniu Prowincji.

Rada naukowa Słowa Krzyża

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM); o. prof. dr hab. Józef Kulisz (UKSW); o. prof. dr hab. Ireneusz Sławomir Ledwoń (KUL); prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (UJ); ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (PWTW); ks. prof. dr hab. Bogdan Poniży (UAM); ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik (UKSW); ks. prof dr hab. Jan Załęski (UKSW)

Recenzenci Słowa Krzyża

Nr 3(2009)

ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski, ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Graczyk, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański, ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. prof. dr hab. Jan Załęski.

Nr 4(2010)

ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, ks. prof. dr hab. Jan Decyk, ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, ks. prof. dr hab. Jan Załęski.

Redakcja Słowa Krzyża: Tomasz R. Gałkowski (redaktor działu „Męka Jezusa w kulturze”), Tomasz Herbich, Waldemar Linke (redaktor naczelny, odpowiedzialny za dział „Męka Jezusa w teologii i Biblii”), Rafał S. Pujsza, Mariusz J. Ratajczyk (redaktor działu „Duchowość pasyjna i historia kultu pasyjnego), Anna E. Zygma, Krzysztof Zygmunt (sekretarz redakcji).

Procedura recenzji:

Każdy artykuł przyjęty przez kolegium redakcyjne przekazywany jest przez sekretarza redakcji kompetentnemu recenzentowi współpracującemu z czasopismem. Recenzent wyraża swą opinię w formularzu, którego jednak część zawiera wiadomości dla redakcji, w tym jasną opinię recenzenta na temat dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia. Druga część formularza przeznaczona jest dla autora, a recenzent przedstawia w niej swoje uwagi dotyczące tekstu.

Leave a comment